فرم ارسال نظر : لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را همراه با آی دی تلگرام خود ارسال کنید.

واحد پشتیبانی

نصب و تعمیر درب های اتوماتیک شیشه ای | لیست قیمت انواع درب های اتوماتیک | automatic doorآشنایی با درب ھای اتوماتيک

درب ھای اتوماتيک پارکینگی تاریخچه ای دارند که شاید شنيدن این مطلب جالب باشد که پيدایش ایده ای که منجر به اختراع درب اتوماتيک شد مربوط است به ٢٠٠٠ سال پيش در .یونان دانشمند یونانی به نام ھرون که ایده ھا و اختراعات بسياری .داشت، ایده ی درب اتوماتيک رانيز ارائه داد با گرم کردن آب در مخزنی، ھرون اینطور فھميده بود که می توان از بخار آب گرم شده برای فعال کردن طناب و قرقره ی درب معبد استفاده کرد. او ھمچنين پيشنھاد کرد تا از این قدرت برای درب .ھای ورودی و خروجی شھر استفاده شود .

چگونه نظریه ی ھرون به درب اتوماتيک انجاميد

طبق تعریف ھایی که از گذشته شنيده ایم، در زمان رنسانس و کشف آمریکا، سرعت پيشرفت بشر افزایش یافت و باعث شد نياز .به امنيت و آسایش بيشتر احساس شود درب اتوماتيک معمولا برای مکانھای خاص مورد استفاده قرارمی
.گيرد مثلا درب اتوماتيک را برای کدام مکان خاص استفاده کنيم؟ مسلما جایی که باید به امنيت آن بيشتر توجه شود، بھتر است از .درب ھای اتوماتيک بيشتر استفاده شود اتوماتيک کمک به البته ناگفته نماند که مزیت بيشتر دربھای .ی مصرف انرژی می باشد ھا کاھش ھزینه با این تفاسير بھترین تصميم می تواند نصب درب ھای اتوماتيک این درب برای مکانھای پرتردد باشد، به طور مثال شاید بھتر باشد  ھا را برای مکانھایی چون آزمایشگاه، ھتل، فروشگاه و سایر .مکانھای پرتردد مناسب بدانيم

1- لزوم استفاده از درب ھای اتوماتيک شیشه ای در چه مکانھایی بيشتر احساس می شود؟

در نظر اول مکانھای بھداشتی اولویت دارند برای نصب درب ھای اتوماتيک، به این دليل که درب ھا در مراکز بھداشتی می توانند .عامل اصلی انتقال بيماری باشند پس لزوم استفاده از درب ھای اتوماتيک در مکانھای بھداشتی به .وضوح قابل مشاھده می باشد اما آیا درب ھای اتوماتيک در مراکز رفاھی نيز مورد استفاده می باشند، در جواب باید گفت قطعا ھر عاملی که باعث رفاه و آسایش خيال می گردد الزاما باید در مکانھای رفاھی نيز مورد استفاده قرار .بگيرد بھتر است بدانيد نکته ی جالب توجه در مورد درب ھای اتوماتيک، جایگزینی مناسب برای نيروی انسانی می باشد که در نھایت  باعث سرعت عمل خواھد .بود  نکته ی دیگر که در مورد درب ھای اتوماتيک بسيار حائز اھميت می شد، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی است .گردد به مرور زمان تواند باعث کاھش ھزینه ھا شود.

درب-اتوماتیک

لیست قیمت و انواع درب ھای اتوماتیک

از انواع درب های اتوماتیک میشود به موارد زیر اشاره کرد :

درب اتوماتیک پارکينگی

از جمله درب ھای اتوماتيک می باشد که تقریبا ھمه ی ما توانسته ایم در اطراف محل زندگيمان ببينيم درب اتوماتيک پارکينگ علاوه بر اینکه عبور ومرور را سرعت می .بخشد باعث راحتی کارھا نيز می گردد از آنجا که راننده برای ورود و خروج اتومبيل خود به داخل پارکينگ ناچار می باشد از خودروی خود پياده شود، درب اتوماتيک این امکان را فراھم آورده تا راننده بدون پياده شدن از خودرو بتواند درب 2- درب اتوماتيک پارکينگ را برای باز وبسته شدن کنترل کند در حال حاضر می توان دربھای اتوماتيک

درب های اتوماتیک پارکينگی را به دو دسته ی تقسيم میکنیم

درب بازویی یا لولایی اتوماتیک

این نوع دربھا غالبا برای دربھای پارکينگ که به دو کناره لولا شده اند کاربرد دارد، خاصيت این نوع دربھا در این است که حول یک لولا به سمت داخل یا خارج می چرخند در اصل حول محور لولایی حرکت دارند که قطعا بر حسب موقعيت مکانی .باید که از این نوع درب اتوماتيک استفاده کنيم.


درب اتوماتیک کشویی و  ریلی

آنچه که از نام این نوع دربھا نمایان می باشد حرکت این نوع .درب اتوماتيک بر روی ریل می باشد چگونگی عملکرد این دونوع درب اتوماتيک از نظر فنی شاید جالب باشد بدانيد درباره ی دونوع تقسيم بندی دیگر در بھای اتوماتيک پارکينگی که بر اساس عملکرد فنی آنھا این .تقسيم بندی صورت گرفته است

درب اتوماتیک ھيدروليک

توضيحی کوتاه در مورد درب اتوماتيک ھيدروليک ین نوع دربھای اتوماتيک با خاصيت فشار روغن توانيی حرکت دارند که ھمين عامل وجود روغن در سيستم می تواند باعث از بين رفتن اصطکاک و در نتيجه حرکت بی صدای درب اتوماتيک می شود. دربھای اتوماتيک ھيدروليک به دليل وجود روغن در سيستم، مزیت دیگری رانيز دارا می باشند و این مزیت طول عمر بيشتر آنھا نسبت به دربھای اتوماتيک الکترومکانيکی می .باشد ضمنا آنچه که بيشتر باید مورد توجه باشد این است که کاربرد این نوع دربھا بيشتر در مورد دربھای کارخانه و کارگاه .که معمولا دربھای سنگينی می باشند کاربرد دارد

درب های اتوماتیک الکترومکانيکی

اصل عملکرد این نوع دربھای اتوماتيک بر پایه ی جک برقی اتماتيک الکترومکانيکی می باشد که توانش براساس .گيربوکسی است که با موتور وچرخ دنده جابجا می شود و بيشترین استفاده از این نوع درب اتوماتيک معمولا برای .پارکينگ و منازل می باشد

درب های اتوماتیک شيشه ای

درب اتوماتيک شيشه ای از انواع دیگر درب ھا می باشد که از مزیتھای زیادی برخوردار است، یکی از این مزیتھا ھمان بحث صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد، از آنجا که درب اتوماتيک شيشه ای به گونه ای طراحی شده است که به صورت خودکار برای ورود به ساختمان باز وبسته می گردد عامل مھمی در صرفه جویی ھزینه ی انرژی شده است، به این دليل که به ھنگام لزوم در باز  می شود و پس از مدت کوتاھی به صورت خودکار بسته شده و از .تلف شدن انرژی داخل ساختمان جلوگيری می کند. گفت از دیگر مزیتھای بزرگ درب ھای اتوماتيک شيشه ای می توان نيز این امکان را می یا کم توان افراد ناتوان و به این نوع درب ھا داخل ویا بتوانند از ساختمان بدون انجام ھيچ حرکت فيزیکی دھد خارج ششوند . با نگاھی دیگر شاید بتوان درب اتوماتيک شيشه ای را عملی دانست برای آسایش افراد ناتوان و یا سالخورده برای ورود و خروج به ساختمان ھنگامی که ناتوانی مانع از استقلال رفتاری آنھا .گردیده است نکته ی دیگر که می توان در مورد درب ھای اتوماتيک شيشه ای بيان کرد زیبایی خاصی است که باعث تفاوت در نمای ساختمان .می گردد در ضمن این نکته نيز قابل تاکيد می باشد که درب ھای اتوماتيک شيشه ای در انواع مختلف ارائه می گردد و نکته ی جالب دیگر این بر اساس سليقه و مکانی که قرار است که می توان این درب ھا را است در آنجا نصب گردد طراحی کرد، البته تفاوت این درب ھای .اتوماتيک می تواند در نوع طراحی و حرکت لنگه ھای آن باشد

درب اتوماتیک کرکره ای

ازدیگر نمونه ھای درب ھای اتوماتيک، درب اتوماتيک کرکره ای است که از نظر استقامت می توان این نوع درب ھا را مد نظر داشت، عقيده ی صاحبان فن بر این است که درب ھای اتوماتيک نظر استقامت در اولویت می باشند، و ھمين شاخص کرکره ای از باعث شده از این نوع دربھا در ورودی ساختمانھای مسکونی و .تجاری مورد استفاده قرار بگيرد آنچه که مسلم است کاربرد گسترده از درب ھای اتوماتيک می .تواند در برابر راحتی استفاده از آن و استقامت آن باشد

مزایا و قیمت انواع درب های اتوماتیک:

قیمت این درب ها متفاوت است . ممکن است شرایط محیطی مهم ترین عامل در قیمت گذاری باشد .یکی از این شرایط عرض و طول این درب هاست . این درب ها می توانند بر اساس نياز مشتری طراحی و و به ھمراه وسایل جانبی مورد نياز تحویل مشتری ساخته شوند . بنابر این فریم اینها ممکن است تاثیر گذار باشد البته نقش اصلی تردد افراد را نمیتوان نادیده گرفت .اما آنچه که بيش از ھر نکته ای می تواند نظرات را به خود جلب کند این است که شما می توانيد دربھای اتوماتيک لولایی را بر روی درب ھای ساده مونتاژ کنيد، البته با بھره گيری از تکنولوژی درب ھای اتوماتيک لولایی  می توان این کار را انجام داد .یقینا کشوره سازنده این درب ها نقش زیادی در قیمت انها دارد . و قطعا مزیت ایجاد امنيت و رفاه نيز در مورد این نوع درب اتوماتيک نيز صدق می کند، که می تواند بھترین دليل برای استفاده از این دربھا باشد به خصوص در مکانھایی که رفت و آمد افراد کم توان بسيار صورت می گيرد.

نصب درب های اتوماتیک به همراه تعمیر آنها

نصب و تعمیر درب های اتوماتیک مسئله ای بسیار حائز اهمیت است . امروزه در تمام معابر و منازل مسکونی از این درب ها استفاده میشود. علاقه ای که مردم نشان داده اند نمیتوان نادیده گرفت پس روز به روز نصب درب اتوماتیک رایج میشود . با گذشت زمان این درب ها همچون تمام اشیا دچار خرابی میشوند.  پس  مسئله تعمیر هم یک مسئله بسیار مهم است . تماس هایی که مردم تهران و اسلامشهر برای نصب و تعمیر میگیرند فعالیت برای این درب های اتوماتیک پارکینگی را زیاد میکند . پس برای سفارش همین حالا تماس بگیرید .

درب-اتوماتیک